การเลี้ยงจิ้งหรีด

ศลิษา ฟาร์ม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ส่วนนำรายงาน กุมภาพันธ์ 24, 2012

Filed under: Uncategorized — chingreed @ 5:44 am

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   
เรื่อง การเลี้ยงจิ้หรีด

 จัดทำโดย

 นางสาว จารุวรรณ ด่านนอก                       เลขที่  2
 นางสาว ชลิดา  แหวนจะโป๊ะ                       เลขที่  3
 นางสาว เบญจมาศ เทียมกระโทก                  เลขที่  5
 นางสาว  วิทวัส  นาคณรงค์                        เลขที่  28
                                                
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   

นำเสนอ

 ครูอุทัย  เหตุผล

 

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา    โครงงานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อโครงงาน                  :  การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
                                เกี่ยวกับภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก 
                                                  เรื่อง  การเลี้ยงจิ้งหรีด
ประเภทของโครงงาน        :  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ผู้เสนอโครงงาน           

 นางสาว จารุวรรณ ด่านนอก                     เลขที่ 2

นางสาว ชลิดา  แหวนจะโป๊ะ                    เลขที่ 3

นางสาว เบญจมาศ เทียมกระโทก            เลขที่ 23

นาย วิทวัส นาคณรงค์                              เลขที่ 29

ครูที่ปรึกษาโครงงาน          :  นายอุทัย  เหตุผล    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา                           :  2554

บทคัดย่อ

                โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด    นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปชื่อว่า WordPress ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยผู้จัดทำโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อก
ที่   https://chingreed.wordpress.com   ทั้งนี้ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 

กิตติกรรมประกาศ

                            รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ์ ครูผู้สอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทำโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

                                ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ  ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณกำลังใจดี ๆ  จากนาง ศลิษา ชนอร์  ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำลังใจ ซึ่งผู้จัดทำซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                  นางสาว จารุวรรณ ด่านนอก                           
                  นางสาว ชลิดา แหวนจะโป๊ะ                           
                  นางสาว เบญจมาศ เทียมกระโทก                
                  นาย วิทวัส นาคณรงค์                       

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s