การเลี้ยงจิ้งหรีด

ศลิษา ฟาร์ม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

บทที่ 1 บทนำ กุมภาพันธ์ 24, 2012

Filed under: Uncategorized — chingreed @ 5:43 am

บทที่


บทนำ

1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

         ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันนี้คนไทยมักมีค่านิยมต่างประเทศสูง  ทำให้คนไทยมักลงลืมกับศิลปวัฒนธรรมของตัวเอง เมื่อคนไทยได้เปลี่ยนความคิดของตนเอง ศิลปะที่มีมาแต่ช้านานตั้งแต่สมัยโบราณก็เริ่มเลือนหายไปทั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงค้นคว้าหาข้อมูลของศิลปะในประเทศเพื่อมาเผยแผ่แก่คนไทยในปัจจุบันให้ลำลึกถึงคุณค่าที่สวยงามของศิลปะไทย
         ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต     กำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้าน

          ปัจจุบัน  ทำให้ทุกคน  ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Wed :WWW) จากยุคแรก คือWed 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Statis Wed คือมีการนำเสนอ ข้อมูลทางเดียว (one-way  communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital,) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซด์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้                 แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้นเน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
         จุดกำเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ  Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก  ปัจจุบัน Social Network Website ต่างๆก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Bloog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

          ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ แท็บเล็ต นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของแท็บเล็ต แท็บเล็ตสามารถทำงานได้เหมือนโน้ตบุคทุกอย่างไหม?ซึ่งมีเนื้อหาของ”แท็บเล็ต-Tablet”ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน(อาจจะป็นกระดาษ,ดิน,ขี้ผึ้ง,ไม้)และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ “แท็บเล็ต พีซี-Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ “แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์-Tablet Computer” หรือเรียกสั้นๆ”แท็บเล็ต-Tablet”

         ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ WordPress มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแท็บเล็ตเพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

– เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าศิลปะของประเทศไทย

-เพื่อการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ที่คนไทยยุคปัจจุบันมักลงลืม

-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

-สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน

-ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

-จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)  ด้วย WordPress

 เรื่อง เครื่องปั้นดินเผา

-วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมในการพัฒนา ได้แก่

       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต

       2. เว็บไซด์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com

       3. เว็บไวด์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.co.th

        4. โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่น Adobe Photoshop และ PhotoScape
1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)  ด้วย WordPress

-ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อก

-ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาปนชระยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น

-สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้

-ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

 

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s